mice

Biodonostia Health Research Institute (Biodonostia HRI)
Barcelona Biomedical Research Park (PRBB)
Universitat de Barcelona Scientific and Technological Centers (CCiTUB)