Clinical trials

Biodonostia Health Research Institute (Biodonostia HRI)
Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL)
August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS)